ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ

 

Дипломната работа представлява самостоятелна творческа работа. При нейното изпълнение, дипломантът решава задачи, които имат изследователска и/или приложна стойност.

Помощта на ръководителя и консултантите е преди всичко методична. Тя се състои в препоръки за методиката, последователността на работата, избора на принципните постановки и решения, в указания по съществуващите съвременни решения, указания за ползване на литературни източници, проспекти и др. Ръководителят оказва помощ в детайлните разработки само при липса на съответни литературни източници.

І. Избор на тема на дипломната работа

Темите на дипломните работи се отнасят до обекти, системи, апаратура и други въпроси, свързани с автоматичното управление на машини и процеси, до въпроси от електрообзавеждането, автоматизацията на електроснабдяването в мините, обогатителните фабрики и други отрасли на промишлеността.

Дипломните работи могат да имат изследователски, конструкторски и проектантски характер. Темите с анотации към тях се предлагат ежегодно до 15 декемри, след което се обсъждат на катедрен съвет и се разгласяват в началото на месец януари.

Всеки студент получава тема и задание за дипломна работа от съответния ръководител след приключване на всички изпити и учебни задължения:

 • за бакалавърска степен – след приключен 7-ми семестър;
 • за магистърска степен – след приключен 3-ти семестър.
Заданието за дипломната работа включва:
 • Тема на дипломна работа.
 • План-програма на основните раздели.
 • Списък или указание за ползуване на литературни източници.
ІІ. Съдържание на дипломната работа
Дипломни работи с изследователски характер.

Работата може да бъде теоретично или експериментално изследване, обработка на опитни резултати и др. Обектът на изследването може да бъде: производствен процес (добивен, спомагателен, преработване и др.); миннодобивна, транспортна, спомагателна или друга машина и уредба, прибор, регулатор и др.; системи за събиране на данни, преобразуване или предаване на енергия, материален поток, информация.

Изследването съдържа:
 • преглед на литературни източници (около 5 стр.);
 • кратко, но систематизирано, изложение на съществуващите теоретични или експериментални методи и избор на най-подходящ конкретен метод за провеждане на изследването (5-10 стр.);
 • методика на теоретичните или експерименталните изследвания (обемът зависи от конкретната тема);
 • провеждане на изследването и получаване на резултатите (обемът е според темата);
 • обработка на получените данни, теоретичен анализ и обобщение на резултатите;
 • предложение за практическо използуване на резултатите.
Дипломна работа с конструкторски характер.

Обект на конструиране може да бъде: система за автоматично управление, контрол, защита, предаване и преобразуване на енергия, предаване и обработка на информация, устройство, прибор, датчик, елемент от система за автоматично управление или електрообзавеждане на машини, агрегат и др.

Конструирането включва:
 • преглед на литература, патентна информация и др. (около 5 стр.);
 • избор на принципа на действие, структурата, схемата и компановката на конструкцията (обемът е според темата);
 • извършване на конструктивни изчисления;
 • изработване на прототип (стенд, макет и др.;)
 • обработка на получените резултати и построяване на техническите характеристики.
 Дипломна работа с проектантски характер.

Обект на проектиране може да бъде система за автоматично управление, електрозадвижване на машина, агрегат, технологичен процес, реконструкция, електромеханична и управляваща системи и др.

Проектирането включва:
 • изходните данни и анализ на заданието за проектиране (2-3 стр.);
 • преглед на литературата и на патентната информация -до 5 стр.;
 • проучване и избор на методика за извършване на изчисленията, разработване на варианти (обемът е според темата);
 • извършване на изчисления върху възприетия вариант (обемът е според темата);
ІІІ. Препоръки при изпълнение на дипломната работа.

Разработването на дипломната работа трябва да се основава на постиженията на съвременната техника с максимално използуване на нови методи, теории и конструктивни разработки. При избор на машини и апарати трябва да се ползуват последните модификации, типове и видове.

Записката на дипломната работа не трябва да съдържа излишни подробности и общоизвестни описания. В кратка и ясна форма тя следва да разкрива същността на работата, творческата мисъл в проекта и изследването, да съдържа приетите методи за изследване и резултатите от тях, методите за изчисление и самите изчисления, описание на проведените експерименти, техния анализ и изводите от тях, технико-икономическо сравнение на вариантите и др. Обяснителната записка се съпровожда с графики, диаграми, схеми, конструктивни възли и др. Текстовата част се движи в границите от 30-60 стр.

Обяснителната записка се отпечатва съгласно приетите принципи за ръкописи в техническите издателства. Всяко буквено означение, срещано за първи път в текста задължително се обяснява с неговия смисъл и размерност. Повторно дешифриране на символите не се прилага. Записката се придружава със списък на използуваната литература, подредена по азбучен ред на авторите. Поредните номера на използувания литературен източник се свързват с текста или формулата, където е използуван. Страниците на записката трябва да бъдат номерирани.

Графичната част съдържа чертежи на конструкции, електрически принципни и монтажни схеми, блок-схеми, илюстрации и др. в обем на не по-малко от 3 броя чертежи формат А1.

Срокът за предаване на дипломните работи в Катедрата подписани и подпечатани в Деканата се определя съгласно календарния график, утвърден от Академичния съвет. Крайният срок за предаването е първият ден от началото на сесията за държавни изпити и дипломни защити.

Завършената, подвързана и подписана от студента дипломна работа се предава на ръководителя, който чрез подписа си дава съгласие за нейното рецензиране.

След предаване на дипломната работа в катедрата се назначава рецензент. Дипломантът трябва да получи рецензията поне два дни преди защитата.

ІV. Защита на дипломната работа.

Студентът носи пълна и еднолична отговорност пред държавната изпитна комисия за представените технически решения, за точността на изчисленията и изследванията, за качеството на разработките и за принципните постановки съгласно зададената тема и план-програмата. Дипломантът не носи отговорност и оценката му не се намалява за недостатъци в дипломната работа произтичащи от план-програмата и зададената тема.

Представянето на дипломната работа препоръчително се съпровожда с мултимедийна презентация. Времетраенето на изложението е в рамките на 5 до 7 минути. През това време дипломантът трябва да изложи цялото съдържание, като не повече от 1/3 от времето отдели за общата част. Не трябва да се докладват излишни подробности (например последователност на затваряне на контакти в електрически схеми, работата на възлите в електронните схеми и др.). Докладът завършва с изводи на студента за практическата полза от извършената работа, елементите на инженерна новост и оригиналност, препоръки за бъдещо развитие на работата и др.

В процеса на защитата, на дипломанта могат да бъдат задавани въпроси, имащи отношение към съдържанието на дипломната работа. Студентът трябва да отговаря, както на тези въпроси, така и на въпросите и забележките, които се съдържат в рецензията.

След защитата, на закрито заседание Държавната изпитна комисия взема решение за оценка на дипломната работа като има предвид нивото на публичната защита, оценките от рецензията и отзива на ръководителя.

Студентът получил при дипломната защита оценка слаб се допуска на повторна защита в срок определен от нормативните документи. Държавната изпитна комисия взема решение, дали може да допусне студента със същата тема след нейната доработка или той следва да разработи нова дипломна работа.

Сроковете, в които дипломантите са длъжни да защитят дипломните си работи се определят съгласно нормативните документи.

Решенията на държавната изпитна комисия се обявяват в деня на публичната защита.

Защитените дипломни работи се съхраняват от ръководителите на дипломните работи.

Всяка работа се води на отчет в специален дневник. Дипломните работи могат да се ползват от преподавателския състав, от сътрудници и аспиранти към катедрата.

 Posted by at 16:12