ОКС МАГИСТЪР

 
МАГИСТРАТУРА “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”
 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: Продължителност на обучението – 3 семестъра
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ: Продължителност на обучението – 4 семестъра
  
Магистратурата позволява на завършилите бакалавърския курс по „Автоматика, информационна и управляваща техника” или друга инженерна специалност, да задълбочат знанията си и да натрупат достатъчно опит в областта на автоматиката, информатиката и използването на компютърните технологии в практиката.
Включените в курса на обучение дисциплини позволяват на завършилите магистри да проектират и внедряват компютърни системи за управление и автоматизация, да разработват специализиран софтуер, да изграждат и администрират компютърни мрежи и др.

Успешно завършилите получават званието „Инженер по автоматика, информационна и управляваща техника”.

 Обучението се извършва в две основни направления: 
          – КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ

          – АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 МАГИСТРАТУРАТА осигурява:
 • обучение с използване на съвременни технически средства, системи и софтуерни продукти, осигурени със съдействието на водещи в областта фирми;
 • широкопрофилна практическа подготовка;
 • включване на студенти по време на обучението им в разработката на научни и приложни проекти;
 • тематика на дипломните работи, отговаряща на интересите на студентите и на потребителите на кадри.
Успешно завършилите магистратурата ще разполагат с необходимите знания и опит за:
 • проектиране, изграждане и програмиране на вградени системи;
 • практическо приложение на информационни и диагностични системи;
 • проектиране, симулиране и изследване на системи за автоматично управление;
 • работа и поддръжка на цифрови системи за управление на електрозадвижванията;
 • изграждане и поддръжка на промишлени и компютърни мрежи;
 • проектиране и разработване на приложен софтуер;
 • приложение на мехатронните системи, изграждане и работа с бази данни.
 Posted by at 16:55