ЗА НАС

 

Обучението в специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” в МГУ “Св. Иван Рилски” осигурава широкопрофилна подготовка на база съвременни технологии в областта на автоматичното регулиране, компютърните системи за управление, съвременните средства за измерване и контрол, автоматизираното управление на електрозадвижванията и др.

 

Придобитите по време на следването знания, умения и опит позволяват широкоспектърна професионална реализация на дипломиралите се бакалаври и магистри. Те могат да заемат ключови позиции или ръководят екипи, осъществяващи изграждане, ремонт и експлоатация на автоматизирани системи за управление на технологичните процеси и административната дейност, както в предприятията от минно-добивната промишленост така и във всички останали отрасли на икономиката.

Учебният процес по специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” е с подчертана практическа насоченост. Броят на лабораторните упражнения в значителна степен надхвърлят аудиторните занятия. Обучението се извършва в добре обзаведени със съвременни технически средства лаборатории и лекционни зали. Освен в специализираните лаборатории, студентите провеждат учебни практики и във водещи производствени предприятия.

 
След дипломирането си Вие ще знаете и ще можете:
- да се справяте с разнородни задачи в областта на автоматизацията не само в минната и преработвателна промишленост, но и в останалите сфери на икономиката;
- да проектирате, внедрявате и осъществявате сервиз на компютърни информационни, управляващи устройства и системи;
- да разработвате специализиран софтуер за PC, PLC и микроконтролери;
- да моделирате, изследвате и синтезирате съвременни системи за управление;
- да се справяте успешно в областта на системите за управление на електрозадвижванията и в още много други области от науката и практиката. 
 
Какво още предлагаме ?
  • Настаняване в модерно обзаведено общежитие на всички желаещи.
  • Добре уреден студентски стол в близост до учебния комплекс и общежитията.
  • Прекрасни условия за спорт.
  • Възможност за работа по проекти и научни изяви през целия период на обучението.

 Posted by at 19:32